Verandah

 • Kate Turner Fairfax - a. Hermitage Terrace, Sydney Harbour

  a. Hermitage Terrace, Sydney Harbour

 • Kate Turner Fairfax - b. Fernleigh Crossing, Sydney Harbour

  b. Fernleigh Crossing, Sydney Harbour

 • Kate Turner Fairfax - c. Chapel Cove, Sydney Harbour I

  c. Chapel Cove, Sydney Harbour I

 • Kate Turner Fairfax - d. Tivoli Foreshore, Sydney Harbour

  d. Tivoli Foreshore, Sydney Harbour

 • Kate Turner Fairfax - e. Dumaresq Corner, Sydney Harbour

  e. Dumaresq Corner, Sydney Harbour

 • Kate Turner Fairfax - f. Promenade Balcony, Sydney Harbour

  f. Promenade Balcony, Sydney Harbour

 • Kate Turner Fairfax - g. Sydney Verandah, North Easterly Evening

  g. Sydney Verandah, North Easterly Evening

 • Kate Turner Fairfax - h. Wentworth Gardens, Sydney Harbour I

  h. Wentworth Gardens, Sydney Harbour I

 • Kate Turner Fairfax - i. Wentworth Gardens, Sydney Harbour II

  i. Wentworth Gardens, Sydney Harbour II

 • Kate Turner Fairfax - j. Harbour Palm, Blue

  j. Harbour Palm, Blue

 • Kate Turner Fairfax - k. Harbour Palm, Green

  k. Harbour Palm, Green

 • Kate Turner Fairfax - l. Harbour Garden Terrace I

  l. Harbour Garden Terrace I

 • Kate Turner Fairfax - m. Harbour Garden Terrace II

  m. Harbour Garden Terrace II

 • Kate Turner Fairfax - n. Palm Crescent East, Sydney Harbour I

  n. Palm Crescent East, Sydney Harbour I

 • Kate Turner Fairfax - o. Palm Crescent East, Sydney Harbour II

  o. Palm Crescent East, Sydney Harbour II

 • Kate Turner Fairfax - p. Palm Crescent East, Sydney Harbour III

  p. Palm Crescent East, Sydney Harbour III

 • Kate Turner Fairfax - q. Palm Crescent East, Sydney Harbour IV

  q. Palm Crescent East, Sydney Harbour IV

 • Kate Turner Fairfax - r. Palm Crescent East, Sydney Harbour V

  r. Palm Crescent East, Sydney Harbour V